Selasa, 04 Mei 2010

A Methapor of light (nur) of Allah SWT

An Nur
Çááøóåõ äõæÑõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ãóËóáõ äõæÑöåö ßóãöÔúßóÇÉò ÝöíåóÇ ãöÕúÈóÇÍñ ÇáúãöÕúÈóÇÍõ Ýöí ÒõÌóÇÌóÉò ÇáÒøõÌóÇÌóÉõ ßóÃóäøóåóÇ ßóæúßóÈñ ÏõÑøöíøñ íõæÞóÏõ ãöäú ÔóÌóÑóÉò ãõÈóÇÑóßóÉò ÒóíúÊõæäóÉò áóÇ ÔóÑúÞöíøóÉò æóáóÇ ÛóÑúÈöíøóÉò íóßóÇÏõ ÒóíúÊõåóÇ íõÖöíÁõ æóáóæú áóãú ÊóãúÓóÓúåõ äóÇÑñ äõæÑñ Úóáóì äõæÑò íóåúÏöí Çááøóåõ áöäõæÑöåö ãóäú íóÔóÇÁõ æóíóÖúÑöÈõ Çááøóåõ ÇáúÃóãúËóÇáó áöáäøóÇÓö æóÇááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (35)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar