Minggu, 02 Mei 2010

The Methapor About Who Giving Charity Caused to look for blessing of Allah SWT

Al Baqarah261, 265
ãóËóáõ ÇáøóÐöíäó íõäúÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ßóãóËóáö ÍóÈøóÉò ÃóäúÈóÊóÊú ÓóÈúÚó ÓóäóÇÈöáó Ýöí ßõáøö ÓõäúÈõáóÉò ãöÇÆóÉõ ÍóÈøóÉò æóÇááøóåõ íõÖóÇÚöÝõ áöãóäú íóÔóÇÁõ æóÇááøóåõ æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (261) ÇáøóÐöíäó íõäúÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ëõãøó áóÇ íõÊúÈöÚõæäó ãóÇ ÃóäúÝóÞõæÇ ãóäøðÇ æóáóÇ ÃóÐðì áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäúÏó ÑóÈøöåöãú æóáóÇ ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáóÇ åõãú íóÍúÒóäõæäó (262)

æóãóËóáõ ÇáøóÐöíäó íõäúÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãõ ÇÈúÊöÛóÇÁó ãóÑúÖóÇÊö Çááøóåö æóÊóËúÈöíÊðÇ ãöäú ÃóäúÝõÓöåöãú ßóãóËóáö ÌóäøóÉò ÈöÑóÈúæóÉò ÃóÕóÇÈóåóÇ æóÇÈöáñ ÝóÂÊóÊú ÃõßõáóåóÇ ÖöÚúÝóíúäö ÝóÅöäú áóãú íõÕöÈúåóÇ æóÇÈöáñ ÝóØóáøñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (265)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar